Smíšená úzkostná a depresivní porucha

Kartářky Star
Deprese Sociální fobie Strach
Cítím úzkost. Neznám její důvod ani se nevztahuje k ničemu konkrétnímu. Prostě je. Taky se cítím smutně. Dalo by se říct, že trpím depresemi. Nejsou tak závažné, že by mi ničily život, ale stejně se mi vracejí. Trpím úzkostnou a depresivní poruchou.
kartarka

Diagnózy úzkostná a depresivní porucha se používá, když se u pacienta vyskytují jak příznaky deprese, tak příznaky úzkosti. Dále musí být zachovaná relativní rovnováha, kdy ani jeden typ zřetelně nepřevažuje a samotný se nedá diagnostikovat jako porucha. Pokud jsou jednotlivé projevy natolik silné, že opravňují k samostatné diagnostice, mělo by se tak učinit a termín úzkostná a depresivní porucha by neměl být použit.

Obvykle se u pacienta neobjeví obě části nemoci současně. Zpravidla je nejprve přítomna jedna z těchto poruch a druhá se vyvine až následně, po nějakém čase, jako porucha související. U úzkostného jedince mohou být deprese odvozeny z negativních zážitků opakujících se úzkostí. U jedince trpícího depresemi se zase úzkost může dostavit jako reakce na stavy beznaděje a obavy z dalšího zhoršení nálady.

Úzkost

Úzkost je stav mysli, který se projevuje hned v několika oblastech. Typické city provázející úzkost jsou neurčité pocity strachu, obavy, panika, zlé předtuchy, strach o sebe a druhé. Tělo na tyto stavy reaguje zvýšenou srdeční frekvencí, třesem, svalovým napětím, pocením. Kognitivní, poznávací složka zahrnuje očekávání neučitého nebezpečí. Typické chování se pak soustřeďuje na únik nebo vyhnutí se zdroji úzkosti.

Úzkost jako pocit je neoddělitelná hned od několika různých poruch. Příkladem mohou být různé typy fobií, které se společně řadí do fobických úzkostných poruch. Nejtypičtějším příkladem je však generalizovaná úzkostná porucha. Ta je definována přetrvávající úzkostí, která není zaměřena na žádný objekt okolí, a proto se vyskytuje nezávisle na něm.

Deprese

Typickými znaky deprese jsou nadměrný smutek, celkově pokleslá nálada, nedostatek zájmu a radosti z běžné činnosti, narušení koncentrace, pocity viny a beznaděje, rychlá únava, narušení spánkového a jídelního režimu, snížené sebehodnocení a sebedůvěra a mnoho dalších.

Pocity deprese jsou s psychickými nemocemi spjaty ještě více než pocity úzkosti. Vyskytuje se typicky při bipolární afektivní poruše, kde se střídá depresivní fáze s fází manickou nebo hypomanickou. Dalším příkladem je periodická depresivní porucha. V mnoha dalších onemocněních se deprese objevuje jako doprovodný, nikoli již však hlavní jev.

Úzkost i deprese

Při úzkostné a depresivní poruše se vyskytují oba výše uvedené pocity, ale ve znatelně menší míře než při jejich samostatném výskytu. Objevují se tedy pocity strachu, nervozity, problémy se spaním, snížené sebevědomí, očekávání nejhoršího, zvyšuje se počet sebevražedných sklonů a další specifické projevy jednotlivce. Oproti odděleným poruchám se zhoršuje celková prognóza a klesá pravděpodobnost úspěšné pomoci. Choroba je dlouhodobá nebo se opakovaně vrací v menších epizodách. Trpí jí přibližně 4% populace.

Příčiny

Příčin této kombinované poruchy může být několik. Mezi nejčastější možné důvody se řadí dědičnost, nevyrovnanost neurotransmiterů v mozku, obtížné nebo silně negativní situace, traumata, stres, nízké sebehodnocení, nedostatek sociální nebo rodinné podpory, dlouhotrvající onemocnění, osobnostní předpoklady nebo celkový způsob života. Obecně se tedy jedná o faktory biologické, psychologické a související s prostředím. Velmi často se však nejedná o jediný důvod vzniku a rozvoje nemoci, ale o souhru dvou nebo i více faktorů.

Léčba

Mezi nejčastější typy léčby spadá farmakoterapie a psychologická pomoc v podobě některé formy psychoterapie. Obtížnost užití léků spočívá v kombinaci dvou odlišných poruch. Většina léků je připravována jako účinné látky na jednu konkrétní nemoc. Pokud je nutné léčit více poruch, je velmi žádoucí přistupovat ke každému případu individuálně a vybírat léky v závislosti na konkrétní situaci. Obecně se předepisují antidepresiva často ještě v kombinaci s anxiolytiky (léky proti úzkosti).

ZDROJE:

Dušek, K. (2010). Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha: Grada Publishing a.s.
Jiné anxiózní poruchy: Smíšená úzkostná a depresivní porucha. (n.d.). Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Získáno z http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html
Látalová, K. (2010). Bipolární afektivní porucha. Praha: Grada Publishing a.s.
Praško, J. (2005). Úzkostné poruchy: klasifikace, diagnostika a léčba. Praha: Portál.
Smíšená úzkostná a depresivní porucha. (2013, březen 29). V Wikipedia, the free encyclopedia. Získáno z http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mixed_anxiety-depressive_disorder&oldid=545505330

Kartářky online po telefonu