Mužské a ženské role v sibiřském šamanismu


Magie
Přestože je slovo šaman spojováno s magií všech přírodních národů, skutečným šamanismem se rozumí ten, jenž je po staletí praktikován na Sibiři a v turkických částech Mongolska.
kartarka

První Evropané se s ním setkali ve 13. století, zmiňuje se o něm například známý cestovatel Marco Polo. Ruská kolonizace Sibiře sice znamenala postupný útlum šamanství, ale nyní zažívá v některých oblastech tento komplexní systém věštění, vyznávání božstev a léčitelství skutečné obrození.

Šaman jako zprostředkovatel prosperity

Slovo šaman pravděpodobně vychází z tunguzského výrazu saman, který lze přeložit jako kněz či ranhojič. Na Sibiři a v Mongolsku je šamanismus znám pod slovem tengrismus, které značí úctu k duchům na obloze. To odráží animistický předpoklad, že celý svět je obydlen duchy, veškeré přírodní jevy jsou živými entitami. V takovém světě je samozřejmě třeba, aby se o všechny tyto živé entity staral a zajišťoval jejich bezproblémové soužití s lidmi, popřípadě je využíval ku prospěchu společenství. Jejich úkolem bylo dávat požehnání – zejména novorozeňatům, provádět ochranná zaříkávaní, předpovídat budoucnost, léčit nemocné, vyhánět zlé duchy, dohlížet na pohřby a obecně ve jménu kmene komunikovat s nadpřirozenými bytostmi.

Různé šamanské profese

Oproti rozšířené představě neprováděl jeden šaman všechny tyto činnosti, nýbrž na každou z nich byl jiný specialista. Existovali tak věštci předpovídající budoucnost, čarodějové, kteří vyvolávali a ovládali duchy, experti na stavy transu, kteří cestovali do jiných světů, černokněžníci pracující s temnou magií, léčitelky znalé lidové medicíny a účinků bylin a v neposlední řadě průvodci mrtvých na onen svět. My se blíže podíváme na ty šamany, resp. šamanky, kteří se zabývali léčením a pomocí ostatním.

Mniši, kteří nenávidí ženy

Šamanky léčitelky se specializovaly na zdravotní záležitosti spojené s lidskou i zvířecí plodností, sexualitou a dětmi. Byly snadno k rozpoznání díky svým dlouhým sukním z kožešiny a sytě zbarveným vlněným kloboukům. Místo obvyklého rituálního bubínku nosily hedvábný vějíř a modlitební korálky. Bohužel, když do přišel do Mongolska a na Sibiř Budhismus, misogynní mniši tyto léčitelky nelítostně pronásledovali. Výsledkem bylo, že velká část vědomostí byla ztracena a zbytek byl přejat budhistickými léčiteli, většinou ale v oslabené a degradované formě.

Pomáhat a chránit

Zvláštním druhem léčitelek byly porodní báby čerpající svou moc po mateřské linii své rodiny. Byly zodpovědné jak za bezpečný příchod dětí na svět, tak za jejich ochranu před zlými duchy. V tomto smyslu hrály podobnou roli jako naše kmotřičky. Bezprostředně po porodu ustřihla porodní bába pupeční šňůru a novorozeně rituálně očistila slanou vodou a ohněm. Všechny přítomné (přihlížet porodu bylo povoleno jen ženám) musely být rovněž stejným způsobem očištěny. Také bylo během prvních týdnů po porodu velmi důležité provést správné rituály, aby se duch dítěte pevně usídlil v našem světě.

Kosti patří mužům

Třetím druhem sibiřského šamana věnujícího se léčitelské činnosti byl ranhojič – rovnač kostí, který přivolával duchy pomáhající mu v jeho zdravotnické práci. Věnoval se rovnání zlomených údů, napravoval vykloubené kosti a natržené šlachy, uzdravoval bolesti zad způsobené poraněním míchy nebo nemocí a také kožní infekce jako vředy, vyrážky, lupénku a ekzémy. Tato dovednost se dědila v otcovské linii, a protože byly kosti považovány v duchovním smyslu za mužský prvek, byli tito ranhojičové vždy mužského pohlaví.

Posvěcuj železo, dokud je žhavé

Jedním z nejdůležitějších a nejváženějších typů sibiřských šamanů byl šaman-kovář. V mnoha kulturách hraje kovář důležitou roli, je na něj nahlíženo jako na někoho s nadpřirozenou mocí, jelikož ovládá živel ohně a zpracovává kov do podoby zbraní či nástrojů. V oblasti Sibiře kováři – šamani vyráběli a magickými rituály posvěcovali kovové předměty, které používali jiná šamani. Místo rituálního bubínku používali ke komunikaci se světem duchů svou kovadlinu.

Magie byla nutná k přežití

Šamanské praktiky zažívají obrození a dnešní lidé se uvnitř přetechnizované společnosti upínají ke spirituálnímu vidění světa, hnáni romantickou představou opětovného sepětí s přírodou. Sibiřští šamani a jejich mongolské protějšky přemýšleli mnohem praktičtěji – jejich komunikace s duchy a zaříkávání jim pomáhaly v drsných končinách přežít. Z toho důvodu byla jejich činnost nutnou a nedílnou součástí každodenního života.